Инфо

Услови за користење

Услови за користење на порталот tzm.mk

Добредојдовте на порталот кој е во сопственост на компанијата Виртувио ДООЕЛ Скопје која овозможува користење на содржините на порталот tzm.mk. Користењето е подложно на низа наведени Услови за користење кои се однесуваат на сите содржини и услуги на овој портал.

На Вас останува одговорноста за користењето на содржините на порталот. Доколку настане некаква штета од користењето на тие содржини, порталот не ја снесува одговорноста. Токму затоа им порачуваме на корисниците да ги прочитаат ПРАВИЛАТА ЗА ПРИВАТНОСТ кои содржат начин и обврски според кои се постапува кон Вашите лични податоци.

 ПРИФАЌАЊЕ НА СОВЕТИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

Виртувио ДООЕЛ Скопје од Скопје, ул. Франклин Рузвелт Бр.5А/1-6, е сопственик на интернет порталот tzm.mk  со кој во исто време управува и кон кој корисниците пристапуваат под овие услови.

Ве молиме пред  користење на порталот внимателно да ги прочитате Условите за користење затоа што со пристапот на страниците или користењето на било кој дел на порталот , неговите содржини и услуги,  вие сте согласни со тие услови и обврзани да ги почитувате. Немате право да го користите порталот доколку не се согласувате со нив.

 ПРОМЕНА НА УСЛОВИТЕ  ЗА КОРИСТЕЊЕ

Виртувио ДООЕЛ Скопје го задржува правото на промена на содржините и условите без обврска за претходно најавување на тоа.

 АВТОРСКИ ПРАВА

tzm.mk е сопственик на авторските права на сите содржини на порталот (текстуални, визуелни, аудио и видео материјали, база на податоци, програмски код). Секое неовластено репродуцирање, дистрибуција или корстење на било кој дел на порталот, без дозвола од сопственикот, се смета за кршење на авторските права и тоа е подложно на тужба.

СОДРЖИНА НА УСЛУГИТЕ

Сите кои ги прифаќаат Условите за користење на овој портал имаат право бесплатно да ги користат неговите содржини под услов да не ги кршат правилата за тоа користење.

Прифаќањето на условите се согласува со тоа дека содржината и услугите на порталот ќе вклучуваат и реклами, известувања и пораки на администраторот,  како и слични пораки неопходни за известување на корисникот на порталот.  Уредниците на порталот имаат право да ја променат или отстранат било која содржина или услуга на порталот без обврска за претходна најава.

 УСЛОВИ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ТЕКСТОВИ

Другите портали и интернет страници смеат да пренесат делови од некои текстови исклучиво како вест од 1000 знаци со задолжително наведување на изворот, при што се должни да објават и линк на оригиналниот текст на tzm.mk.  Исто така дозволено е и пренесување на првите 1000 знаци со линк кој води кон остатокот од текстот на порталот.

Ликот на оригиналниот текст МОРА  да биде во следнава форма:

Оригиналното име на текстот на tzm.mk кое воедно е линк на оригиналниот текст

Оваа одредба  не се однесува на порталите чиешто уредништво има директен договор со други услови. 

ПРАВИЛА ЗА КОМЕНТИРАЊЕ

Коментарите објавени на порталот не се став на сопственикот и уредништвото, како ни на корисникот, ставовите објавени во текстовите на поеднечни автори исто така не се ставови на редакцијата, така што таа не сноси одговорност за настанатата штета на другите корисници или трети страни при кршење на овие Услови и правила на коментирање. 

ОДРЕКУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ

Корисникот ја потврдува согласноста дека Виртувио ДООЕЛ Скопје нема надзор ниту должност да преземе било каква активност ниту пак може да се смета за одговорна во однос на следниве фактори:

- За тоа кој корисник користи услуги и содржини на порталот
- За перформансите кои содржините и услугите на порталот ги имаат или би можеле да ги имаат врз корисникот
- За начинот на кој корисниците ги интерпретираат содржината и услугите на порталот
- За активноста која корисникот ја презема или би можел да ја преземе под влијание на содржините и услугите достапни на порталот.

Виртувио ДООЕЛ Скопје не е одговорна за штетата на корисникот или на трети страни поврзана со содржините и услугите на tzm.mk или произлегува од нив, без оглед  на тоа дали е имотна или не, посредна или колатерална. Прифаќањето на одрекување од одговорност на Виртувио ДООЕЛ Скопје е неопходен предуслов за користење на содржините и услугите на порталот tzm.mk.

Објавено понеделник, 01 април 2013 12:00:00
Напишано од g0sh3